Haos u odlaganju otpada u Federaciji BiH, direktna je posljedica nerada Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Nakon katastrofalnog požara na deponiji u Konjicu u saopštenju objavljenom 2. septembra Federalno ministarstvo okoliša i turizma pozvalo je "kantone, općine i nadležne inspekcije da pojačaju nadzor nad zakonitošću rada svih deponija na području Federacije BiH."

U saopštenju Ministarstva se navodi i da "ključni akteri u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u Federaciji BiH su kantoni i općine koje, uglavnom, osnivaju svoja javna komunalna preduzeća za upravljanje općinskim i regionalnim deponijama komunalnog otpada, te organiziraju rad preduzeća, prikupljanje i odlaganje otpada, kao i sigurnost deponija."

Međutim, opštine, kada i pokušaju da organizuju prikupljanje otpada, kao što se to desillo u Konjicu, nemaju propise kojima bi se rukovodile.

Ministarstvo je u svom saopštenju propustilo da navede da zahvaljujući isključivo neradu ovog Ministarstva Federacija BiH i dalje nema niz ključnih provedbenih propisa kojim bi se regulisao rad deponija, poput pravilnika o odlagalištima otpada ili pravilnika o otpadnim gumama. Rok za njhovu izradu i izradu još osam izuzetno važnih provedbenih propisa u oblasti upravljanja otpadom, postavljen Federalnim planom upravljanja otpadom, istekao je još 2013. godine.

 

Direktna posljedica nedonošenja ovih propisa je potpuni haos u odlaganju otpada, kojem svakodnevno svjedočimo širom Federacije BiH, sa ogromnim posljedicama po zdravlje građana i okoliš.

Eko akcija
03/09/2020